Regulamin

Regulamin serwisu internetowego NeoFirmy.net oraz ogólne warunki sprzedaży i projektowania stron internetowych przez firmę NeoFusion.


1. Definicje

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
Neo Fusion, ul. Wszemirowska 7, 02-411 Warszawa

Baza Danych - oznacza zbiór danych zgromadzonych według określonej systematyki i metody, dostępnych indywidualnie, również za pomocą środków elektronicznych, zawierający aktualne dane polskich firm i instytucji, pod nazw. „"NeoFirmy", do którego prawa wyłączne przysługują NeoFusion.

Serwis -zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez NeoFusion i/lub jej kontrahentów, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z podstawowych mechanizmów wyszukiwania oraz z usług dodatkowych, dostępna pod adresem internetowym neofirmy.net lub każdym innym powiązanym lub/i wskazanym przez NeoFusion.

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

Klient - oznacza każdą osobę - fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która korzystając z usług NeoFusion poprzez umieszczanie w serwisie treści reklamowych.

Centrum Klienta – biuro@neofusion.pl

Administrator Bezpieczeństwa Danych Osobowych – osoba wyznaczona przez NeoFusion odpowiedzialna za przestrzeganie zasad ochrony danych, określonych przez administratora, stosując odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną środki techniczne i organizacyjne, które mają zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem właściwej ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wyszukiwarka - oznacza narzędzie do zarządzania danymi umożliwiające Użytkownikowi wyszukiwanie i zestawienie danych zawartych w Baza Danych, integralnie związanych z Baza Danych, do której prawa przysługują NeoFusion i/lub jej kontrahentom i działającym z upoważnienia.

Linki sponsorowane - forma reklamy w postaci hiperłącza, w którym zamieszczana jest dana treść, umożliwiające połączenie i przejście do danej strony WWW.

Usługi informacyjne - udostępnianie treści na indywidualne zlecenie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL).

Usługi wyszukiwawcze - usługi pozwalające Użytkownikom na zdalne korzystanie z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane na serwerach; Usługi wyszukiwawcze są częścią Usług informacyjnych.

Forma reklamowa – oznacza słowna, graficzną bądź słowno-graficzną informację o Zamawiającym zawierającą dane teleadresowe lub inne dane dotyczące Zamawiającego. Forma reklamowa może również zawierać elementy audiowizualne Wideo lub interaktywny materiał zawierający broszurę ze Zdjęciami, jak również prezentację oferty handlowej towarów i usług świadczonych przez Zamawiającego,

Panel CMS – każde urządzenie techniczne udostępniane Zamawiającemu do zamówionej usługi służące do dodawania, usuwania i edycji treści w usługach, w tym w szczególności strony internetowej,
Produkt Niestandardowy – produkt będący własnością Zamawiającego załączany do produktu reklamowego NeoFusion, za który pełną odpowiedzialność ponosi Zamawiający i którego wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest zabronione przepisami prawa oraz nie prowadzi do naruszenia przepisów obowiązujących prawa bądź praw osób trzecich.

Szczegółowe parametry - aktualnie dostępne formy reklamowe, produkty reklamowe, strony internetowe oraz usługi świadczone przez NeoFusion określane przez obowiązującą w dacie zawarcia Umowy ofertę NeoFusion.
Strona internetowa/domena: Ogół stron internetowych znajdujących się w jednej domenie.

Hosting: Oddanie do dyspozycji przestrzeni dyskowej, na której znajdują się elementy składowe (obrazy, tekst) strony internetowej i zapewnienie wolnego dostępu do lektury zawartych tam informacji. Świadczenie obejmuje prowizję od transferu danych (ilość kB pobieranych przez osoby odwiedzające stronę w ciągu danego miesiąca).

Czas realizacji strony: Czas, w którym strona jest uruchomiana i dostępna tylko dla osób posiadających poufne hasło przydzielone przez NeoFusion.

Data uruchomienia strony: Moment, od którego strona jest dostępna bez poufnego hasła. Stanowi moment rozpoczynający świadczenie fakturowane.


Pozycjonowanie: Czynność nagrywania adresu strony internetowej w bazach danych wyszukiwarek lub sygnalizowania jej istnienia przez katalogi internetowe. W szerszym znaczeniu, do pozycjonowania włączone są: umieszczanie stron w kodzie źródłowym oraz pewnej liczby słów kluczowych pozwalających indeksować stronę w wyszukiwarkach i katalogach. W przypadku NeoFusion, zobowiązujemy się, co do użycia pewnych środków, ale nie co do rezultatów. NeoFusion nie może zagwarantować rzeczywistej obecności strony klienta w wyszukiwarkach i publikacjach.

Nazwa domeny: Nazwa, która wskazuje adres serwera internetowego, np. www.nazwa-domeny.pl

Adres e-mail: (poczta elektroniczna) Składa się on z nazwy użytkownika oraz nazwy domeny rozdzielonych przez symbol @, na przykład: kontakt@nazwa-domeny.pl


2. Postanowienia ogólne

2.1 Regulamin ma na celu zapewnienie niezakłóconego i uporządkowanego korzystania z Serwisu przez Użytkowników z uwzględnieniem prawa stanowionego w tym zakresie. Regulacje zawarte w Regulaminie służą w szczególności zapewnieniu prywatności Użytkowników, ochronie gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych oraz bezpieczeństwu korespondencji.

2.2 NeoFusion oświadcza, iż wyznaczył i zgłosił do GIODO Administratora Bezpieczeństwa Danych Osobowych.

2.3 Z zastrzeżeniem pkt. 2.4 poniżej, Użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi. Informacje zawarte w logach systemowych, wykorzystywane są przez NeoFusion lub inne uprawnione podmioty wyłącznie w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych w zakresie wyłącznie niezbędnym dla funkcjonowania Serwisu.

2.4 NeoFusion zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, a także dokonywania w nim dowolnych w zmian i modyfikacji. Użytkownikom przysługuje wyłącznie prawo korzystania, na warunkach określonych w Regulaminie i/lub regulaminach szczegółowych, z treści udostępnionych w ramach Serwisu przez NeoFusion i/lub jego kontrahentów i działających z upoważnienia bez prawa do jakiejkolwiek ingerencji, modyfikacji lub zmiany przedmiotowych treści. Treści te, koncepcja i zawartość stanowią wyłączną własność NeoFusion.

2.5 Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz przestrzegania regulaminów szczegółowych w ramach udostępnionych serwisów, (jeśli regulaminy takie zostały wprowadzone, a informacja o ich przedstawieniu została przesłana Użytkownikowi). NeoFusion nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne działanie firm i osób trzecich w zakresie możliwości zapoznania się z Regulaminem.

2.6 W zakresie akceptacji Regulaminu stosowane są metody akceptacji pisemnej w sposób powszechny jak również akceptacji słownej zarejestrowanej w formie elektronicznej oraz telefonicznej i będącej podstawą zawarcia ważnej umowy w każdej z tych form. NeoFusion oświadcza, że klient jest każdorazowo informowany o sposobie i trybie zawarcia umowy niezależnie od postanowień Regulaminu.

2.7 NeoFusion zobowiązuje się świadczyć usługi zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym i niniejszym Regulaminem w kształcie i według specyfikacji określonej w umowie i ofercie .

2.8 Zamawiający akceptuje fakt, iż NeoFusion będzie świadczyć usługi według swoich standardów redakcyjnych i technologicznych.

3. Przedmiotem usług świadczonych przez NeoFusion są:

3.1 usługi publikacji reklamy zamawiającego w formie elektronicznej, video, tekstowej lub graficznej

3.2 usługi polegające na: budowaniu stron i sklepów internetowych oraz ich udostępnianiu w sieci Internet wraz z usługami z nimi powiązanymi; hostingu; udostępnianiu domeny; tworzeniu stron mobilnych; pozycjonowania w wyszukiwarkach internetowych,

3.3 kampanie reklamowe w serwisach afiliantów i partnerskich.

4. Warunki techniczne świadczenia usług

4.1 W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa. Zalecamy przeglądarki: Mozilla Firefox lub MS Internet Explorer 9. NeoFusion nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające ze stosowania innych niż wymienione przeglądarek.

5. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

5.1 Umowa o świadczenie Usług Informacyjnych zostaje zawarta w momencie wyświetlenia pierwszego okna portalu neofirmy.net poprzez wpisanie przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane w ramach Serwisu lub skorzystanie przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu. Rozwiązanie umowy następuje w momencie wyjścia ze stron Serwisu.

5.2 Zawarcie Umowy między NeoFusion a Zamawiającym następuje w drodze akceptacji przez Zamawiającego oferty handlowej przedstawionej przez przedstawiciela NeoFusion, w każdy prawem dozwolony sposób tj. poprzez złożenie podpisu na Umowie, przesłanie oświadczenia pocztą elektroniczną, akceptację złożoną przy pomocy środków do porozumiewania się na odległość poprzez telefon, fax, pocztę elektroniczną.

5.3 Chwilą zawarcia Umowy jest:
a) w przypadku zawarcia Umowy w formie pisemnej – data wskazana w Umowie, a w przypadku braku daty chwila złożenia podpisu przez Zamawiającego na Umowie lub potwierdzeniu treści i zawarcia umowy,
b) w przypadku Umowy zawartej za pośrednictwem poczty elektronicznej – z chwilą odbioru przez NeoFusion oświadczenia Zamawiającego o akceptacji istotnych warunków Umowy,
c) w przypadku umów zawieranych przy pomocy innych środków do porozumiewania się na odległość (telefon/faks) – z chwilą złożenia przez Zamawiającego w tej formie oświadczenia o akceptacji istotnych warunków Umowy.
d) umowy zawierane przy pomocy innych środków do porozumiewania się na odległość ( telefon/faks/poczta elektroniczna) – z chwilą złożenia oświadczenia o ich akceptacji stają się prawnie wiążące bez możliwości odstąpienia. Zamawiający poprzez akceptację oświadcza, że oferta jest dla niego w pełni czytelna, zrozumiała oraz nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.

5.4 NeoFusion niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zawarcia Umowy, przesyła Zamawiającemu na jego adres poczty elektronicznej lub faksem potwierdzenie warunków Umowy zawartej między stronami.

5.5 W przypadku nie wypełnienia przez jedną ze stron któregokolwiek ze zobowiązań zawartego w umowie, wypowiedzenie umowy łączącej Klienta i NeoFusion nabiera mocy prawnej 30 dni po wezwaniu do realizacji zobowiązania za pośrednictwem listu poleconego, gdy ten pozostaje bez odpowiedzi.

5.6 W przypadku nie wywiązania się Klienta z jednego ze zobowiązań w stosunku do NeoFusion, NeoFusion z zachowaniem powyższej procedury wypowiedzenia, zastrzega sobie prawo do zawieszenia wyświetlania strony w Internecie.

5.7 NeoFusion zastrzega sobie prawo do wcześniejszego niż zostało to ustalone w zamówieniu usunięcia linku sponsorowanego, jeśli treść strony WWW, do której prowadzi hiperłącze jest niezgodna z prawem, uznana powszechnie za naganną moralnie, społecznie niewłaściwą lub naruszającą zasady Netykiety, w szczególności:

a)wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propaguje przemoc, a także zawiera odnośniki odsyłające do stron zawierających takie treści,

b)zawiera materiały tekstowe, graficzne czy dźwiękowe naruszające dobra osób trzecich chronione prawem, a także odnośniki odsyłające do stron zawierających takie materiały.

6. Tryb postępowania reklamacyjnego.

6.1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez NeoFusion lub z jego upoważnienia w ramach Serwisu można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: NeoFusion, ul. Wszemirowska 7, 02-411 Warszawa, bądź w formie elektronicznej na adres:biuro@neofusion.pl Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, a także opis ewentualnych żądań. Brak powyższych danych powoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania bez dodatkowego wezwania do uzupełnienia danych.

6.2 Reklamacje winny być zgłaszane w terminie 14 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji wyłącznie w sposób wskazany w pkt.5. Reklamacje składane w innej formie nie będą rozpatrywane.

6.3 Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania, zgłoszenia do NeoFusion

6.4 Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub w formie elektronicznej najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez NeoFusion.

6.6 Decyzja NeoFusion, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

6.7 NeoFusion nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w zakresie doręczania przesyłek pocztowych.

6.8 NeoFusion nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą uczestnicy w celu uzyskania dostępu do Serwisu lub korzystania z usług informatycznych. Reklamacje związane z usługami telekomunikacyjnymi mogą być kierowane wyłącznie do odpowiedniego operatora i są rozpatrywane na zasadach przewidzianych przez danego operatora we właściwych wskazanych przez niego regulaminach oraz właściwych przepisach prawa.

7. Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu

7.1 NeoFusion zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

7.2 Zawarcie umowy oznacza jednomyślną akceptację niniejszego regulaminu bez zastrzeżeń.

7.3 Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik gwarantuje, że będzie korzystał z Serwisu, w zakresie odbioru, umieszczania, modyfikacji jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, niniejszym Regulaminem oraz innymi regulaminami znajdującymi zastosowanie do Serwisu w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

7.4 NeoFusion nie udziela gwarancji, że korzystanie przez Użytkownika z Serwisu będzie przebiegało bez zakłóceń, błędów, przerw, czy wad innej natury, niezależnych od NeoFusion jak też, że rezultat poszukiwań będzie każdorazowo odpowiadał oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. NeoFusion ma w szczególności prawo zawiesić działalność Serwisu, zmienić jego treść oraz układ bez podawania przyczyny.

7.5 NeoFusion oświadcza, że dane zgromadzone w Serwisie nie ograniczają swobody podejmowania decyzji w zakresie swobody prowadzenia działalności gospodarczej. NeoFusion nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.

7.6 NeoFusion nie ponosi odpowiedzialności za treści ani za działanie serwisów dostarczanych przez kontrahentów NeoFusion, w szczególności za ochronę danych osobowych, prywatności oraz standardy bezpieczeństwa oferowane w ramach takich serwisów. Roszczenia w tym zakresie kierowane mogą być tylko bezpośrednio do kontrahentów NeoFusion dostarczających dany serwis/treści.

7.7 NeoFusion nie ponosi odpowiedzialności za transakcje realizowane w serwisach dostarczanych przez kontrahentów. Wszelkie roszczenia a w szczególności wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) należy kierować do podmiotów dostarczających serwis, w ramach, którego zawarta została transakcja.

7.8 W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo cywilne, NeoFusion wyłącza swoją odpowiedzialność oraz odpowiedzialność osób upoważnionych, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy o korzystanie z Serwisu za szkody poniesione przez Użytkowników oraz ewentualne następstwa tej szkody a w szczególności utracone przez nich korzyści.

7.9 W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe NeoFusion wyłącza swoją odpowiedzialność oraz odpowiedzialność osób upoważnionych, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy o korzystanie z serwisu, zgodnie z art. 12, 13 oraz 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7.10 Zakazane jest dostarczanie do Serwisu przez Użytkowników treści (w szczególności komentarzy do wiadomości) o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich. NeoFusion zastrzega sobie prawo do usuwania i blokowania możliwości prezentowania w/w treści w trybie natychmiastowym bez podania przyczyny. Jednocześnie NeoFusion zobowiązuje się do archiwizowania w/w treści ora ich udostępniania właściwym i uprawnionym organom.

7.11 NeoFusion nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej lub administracyjnej, za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów szczegółowych udostępnionych Użytkownikowi oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

8. Informacje prawne

8.1 Podczas rejestracji Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych i uaktualniania ich podczas trwania umowy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub nieprawdziwości podanych przez Klienta danych, NeoFusion ma prawo do usunięcia konta niezależnie od dokonanych wcześniej opłat. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez NeoFusion danych osobowych podanych podczas rejestracji usługi, w celach służących świadczeniu usługi przez NeoFusion oraz wystawiania dowodów księgowych. Klient oświadcza, że wie o swoim prawie do wglądu oraz do poprawiania własnych danych osobowych. NeoFusion zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi Klienta i nie udostępniania ich osobom trzecim.

9. Płatności

9.1 Ceną fakturowaną dla Klienta jest ceną uwzględnioną na potwierdzeniu zamówienia wystawionym przez NeoFusion.

9.2 Dodatkowe ewentualne późniejsze zamówienia muszą zostać potwierdzone przez Klienta pisemnie, telefonicznie, mailem, faksem lub drogą pocztową. Opłata za nie następuje w momencie uiszczania kwoty, która warunkuje uruchomienie strony.

9.3 Podczas automatycznego odnowienia umowy pod koniec pierwszego roku współpracy, faktura dotycząca jednorocznego hostingu w pakiecie i uruchomienia strony, zostaje wysłana przez NeoFusion do Klienta, który w ciągu maksymalnie 30 dni musi ją uregulować.

10. Prawa własności intelektualnej

10.1 Wszelkie prawa do Bazy Danych przysługują NeoFusion. Użytkownicy mają dostęp do danych zgromadzonych w Bazie Danych poprzez Wyszukiwarkę oraz świadczone w ramach Serwisu Usługi wyszukiwawcze. Dane uzyskane w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub do włączenia ich zasobów do innej bazy danych, do innego publicznego komercyjnego rozpowszechniania ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, opracowania BazyDanych oraz inne związane z nią czynności konieczne do świadczenia Usług wyszukiwawczych mogą być dokonywane wyłącznie przez NeoFusion lub podmioty działające na jego zlecenie lub z upoważnienia NeoFusion.

10.2 NeoFusion niniejszym informuje, że Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki oraz materiały wideo. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.

10.3 NeoFusion niniejszym informuje, że umieszczając w swoich reklamach marki, loga, znaki towarowe Klient oświadcza, iż posiada odpowiednie prawa autorskie do zamieszczanych w reklamie elementów graficznych (w tym zamieszczanych logo i znaków towarowych) i ich wykorzystanie nie narusza praw osób trzecich. Klient udziela NeoFusion nieodpłatnej niewyłącznej licencji z prawem do udzielania sublicencji do wykorzystania zamieszczonych w reklamie elementów graficznych na czas nieokreślony. Licencja obejmuje prawo do utrwalania, zwielokrotniania techniką fotograficzną, techniką zapisu cyfrowego i innymi znanymi sposobami reprodukcji, wprowadzanie do pamięci komputera, włączenie do zbioru danych NeoFusion oraz powszechne udostępnianie, w tym w sieciach komputerowych i teleinformatycznych i sieci Internet. W przypadku, gdy powyższe oświadczenie okaże się w całości lub jakiejkolwiek części nieprawdziwe Klient zobowiązuje się zaspokoić roszczenia osób trzecich oraz pokryć szkody i koszty NeoFusion związane z ewentualnymi roszczeniami. Klient oświadcza, iż zamieszczane elementy graficzne nie naruszają obowiązujących norm prawnych i zasad współżycia społecznego. NeoFusion oświadcza, że nie jest stroną i nie będzie pośredniczyć w prawnym rozwiązaniu w/w sytuacji.

10.4 Użytkownicy Serwisu upoważnieni są do nieodpłatnego korzystania z udostępnionych w nim treści wyłącznie w celach własnego, osobistego użytku na następujących polach eksploatacji:

10.4.1 zapis treści magnetyczny lub technikę cyfrową,

10.4.2 wyświetlenie treści na ekranie monitora.

10.5 Wszelkie inne formy wykorzystania udostępnionych treści, bez uprzedniej, pisemnej zgody uprawnionego podmiotu, są zabronione. W szczególności kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie takich treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody NeoFusion lub innego uprawnionego podmiotu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działanie/zaniechanie niezgodne z powyższymi postanowieniami. NeoFusion oświadcza, że nie będzie pośredniczył w uzyskiwaniu zgody w w/w sytuacjach.

10.6 Użytkownicy, udostępniając materiały/treści w ramach Serwisu niniejszym wyrażają zgodę na wykorzystanie takich materiałów/treści, w granicach osobistego użytku, przez pozostałych Użytkowników a NeoFusion przyznają prawo do ich kopiowania, opracowania, i publicznego udostępniania w sieci Internet.


11 Własność strony internetowej

11.1 Strona jest własnością Klienta, podobnie jak ogół praw jej przypadający.

12 Ochrona prywatności


12.1 NeoFusion uruchamia Serwis oparty na założeniu możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników. NeoFusion oświadcza, iż dołoży wszelkich starań w celu realizacji zadania.

12.2 NeoFusion zastrzega jednak, że dostęp do określonych treści/serwisów w ramach Serwisu może być uzależniony od podania określonych informacji, które mogą, ale nie muszą stanowić danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Użytkownik, w każdej chwili ma prawo zrezygnować z korzystania z Serwisu wymagającego podania dodatkowych danych.

12.3 W przypadku zaistnienia konieczności uzyskania od Użytkownika danych, które stanowić będą dane osobowe w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 8.2 powyżej, w szczególności dla dokonania rozliczeń z tytułu przeprowadzonych transakcji, Użytkownik wraz z formularzem odnoszącym się do tej kategorii danych uzyska informację na temat sposobu i celu przetwarzania danych, administratora oraz inne informacje wymagane przepisami prawa.

12.4 W przypadku danych przekazanych przez Użytkownika niebędących danymi osobowym, NeoFusion dołoży najwyższej staranności, aby dane takie były gromadzone i przetwarzane z poszanowaniem prywatności Użytkowników. NeoFusion będzie wykorzystywać takie dane wyłącznie w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych oraz w celu lepszego dostosowania świadczonych usług do potrzeb Użytkowników.

12.5 Użytkownik, akceptując niniejszy Regulamin, upoważnia NeoFusion do przekazania zgromadzonych danych niebędących danymi osobowymi w rozumieniu ustawy, o której mowa w ustępie powyżej, w postaci opracowania charakteryzującego strukturę demograficzną odbiorców Serwisu, kontrahentom/reklamodawcom NeoFusion.

12.6 Użytkownicy zobowiązani są zachować w poufności parametry dające dostęp do osobistych części Serwisu, w szczególności poprzez ochronę i modyfikację odpowiednich haseł. Jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych Użytkownika do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ryzyko Użytkowników i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niezamierzony przez Użytkownika i NeoFusion i podjęcie odpowiednich działań przez NeoFusion.

12.7 Prawo referencji - Klient wyraża zgodę na umieszczanie na stronie internetowej NeoFusion i w broszurach informacyjnych swojej nazwy i swojego logo jako referencji (między innymi poprzez wprowadzenie połączenia ze strony/stron NeoFusion do strony Klienta).

13 Postanowienia końcowe.


13.1 NeoFusion ma prawo w każdym czasie i w dowolny sposób dokonywać zmian niniejszego Regulaminu.

13.2 Aktualna treść regulaminu każdorazowo prezentowana jest na stronie neofirmy.net w zakładce regulamin.

13.3 Regulamin podlega w całości prawu polskiemu. W przypadku zmiany przepisów zasadniczych automatycznie zmieniają one zapisy Regulaminu w dniu rozpoczęcia obowiązywania a NeoFusion ma 30 dni na modyfikację i dostosowanie Regulaminu w zakresie zmiany.

13.4 Wszelkie zapytania Użytkowników powinny być kierowane pod adres:


Neo Fusion Mariusz Kordys, ul. Wszemirowska 7, 02-411 Warszawa

Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.03.2013

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję